​​Over DJS | Vertegenwoordiging

De Jonge Specialist is vertegenwoordigd in veel overlegorganen. Voor algemene zaken heeft DJS zitting in het bestuur van de Federatie Medisch Specialisten en het bestuur van de LAD. Edin Hajder, voorzitter van DJS woont deze vergaderingen bij. Vanuit de disciplines opleiding, beroepsbelangen en toekomst & innovatie, zijn bestuursleden actief in meerdere gremia.

Beroepsbelangen
Vanuit het bestuur van De Jonge Specialist is een afgevaardigde vertegenwoordigd in de Raad Beroepsbelangen van de Federatie Medisch Specialisten. Doel hiervan is op de hoogte blijven van ontwikkelingen die belangrijk zijn voor aios en om waar nodig de invalshoek van de arts in opleiding te belichten. De Raad Beroepsbelangen volgt ontwikkelingen in de wet- en regelgeving die de medisch specialistische zorg raken op de voet en vertaalt dit naar beleid.

Daarnaast is DJS vertegenwoordigd in de Ledenraad, het hoogste orgaan van de LAD. Elke sectie vertegenwoordigd een andere beroepsgroep binnen deze raad. Terugkerende onderwerpen, relevant voor aios, anios en arts-onderzoekers zijn werkomstandigheden, werkloosheid onder jonge klaren en de invoering van herregistratie van basisartsen. Meer informatie over de LAD ledenraad vind je hier.

Via de LAD zijn ook bestuursleden van DJS actief betrokken binnen de klankbordgroepen voor de cao’s. In deze groepen worden onder andere de inzet voor de cao-onderhandelingen bepaald en knelpunten binnen de cao gesignaleerd. 

Kwaliteit & Innovatie

De pijler Kwaliteit & Innovatie heeft raakvlakken met de Raad Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten. De Raad Kwaliteit voert een geïntegreerd kwaliteitsbeleid medisch specialisten. Belangrijke onderwerpen zijn de ontwikkeling en inzet van richtlijnen en indicatoren, kwaliteitsvisitaties, maar ook taakherschikking en het functioneren van medisch specialisten. De Jonge Specialist is hierin actief en heeft ook zitting in de raad Wetenschap & Innovatie van de Federatie Medisch Specialisten, waar we specifiek ook hebben op zaken die relevant zijn voor aios, anios en arts-onderzoekers.

De Jonge Specialist neemt ook zitting in de diverse werkgroepen van de Raad Kwaliteit, waaronder de werkgroep Optimaal Functioneren en de werkgroep Samen Belissen. Bestuursleden zijn hiernaast ook actief in onder meer de commissie eHealth van het ministerie VWS, Werkgroep Zorg 2025 en Platform Medisch Leiderschap. ​

Opleiding

De Jonge Specialist wordt vertegenwoordigd in de Raad Opleiding van de Federatie Medisch Specialisten. Dit is een specialisme-overstijgend platform, bestaande uit vertegenwoordigers van de 33 wetenschappelijke verenigingen. De Raad Opleiding speelt een belangrijke rol bij het opstellen en initiëren van het landelijke opleidingsbeleid. De Raad Opleiding houdt zich bezig met diverse actuele onderwerpen, zoals individualisering en verdeling van opleidingsplaatsen.

Daarnaast is De Jonge Specialist gezeteld in het College Geneeskundige Specialismen (CGS), waar de wetgeving voor de medische vervolgopleidingen tot stand komt en in de Registratiecommissie Geneeskundige Specialismen (RGS) waar deze regels worden uitgevoerd. DJS draagt ook de aios voor bij de RGS die zitting nemen per specialisme in de advies- en geschillencommissie.

Ook in het Capaciteitsorgaan vertegenwoordigt DJS de aios. Het Capaciteitsorgaan onderzoekt de opleidingscapaciteit van de medische vervolgopleidingen en rapporteert hierover aan de zorgsector en de overheid. Aan de hand hiervan stelt de minister jaarlijks het aantal opleidingsplekken vast. Edin Hajder neemt namens DJS zitting in het Capaciteitsorgaan.