Over DJS | Wat wil De Jonge Specialist?

De Jonge Specialist (DJS) heeft een unieke positie als de landelijke belangenbehartiger voor artsen en niet-artsen al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist. De Jonge Specialist vertegenwoordigt hiermee alle zorgprofessionals in de (medisch) specialistische vervolgopleiding en zorgt ervoor dat de stem van deze belangrijke groep aanstormende specialisten gehoord wordt bij spelers in het opleidingsveld en de brede gezondheidszorg.

 

Visie

De Jonge Specialist streeft naar het ‘afleveren’ van toekomstbestendige medisch specialisten door de beste medische vervolgopleiding in een veranderend zorglandschap. Deze visie is gebouwd op de drie speerpunten van De Jonge Specialist: opleiding, beroepsbelangen en kwaliteit & innovatie.

 

Missie

De Jonge Specialist staat voor een kwalitatief hoogstaande opleiding tot medisch specialist in een steeds veranderend zorglandschap. De Jonge Specialist is een brug tussen aios en de medische- en niet-medische partnerorganisaties en wil alle specialisten in opleiding vertegenwoordigen. Hiervoor nemen we een actieve rol in het faciliteren en vertegenwoordigen van alle zaken die te maken hebben met de (medische) specialistische vervolgopleiding en wij zorgen ervoor dat aios gehoord en geïnformeerd worden. Dit is uitgewerkt in het meerjarenplan 2016-2019 van De Jonge Specialist tot de volgende doelstellingen:
- Aios raadplegen en informeren over relevante zaken omtrent de (medisch) specialistische vervolgopleiding via diverse kanalen;
- Een actieve bijdrage leveren aan de uitwerking van de individualisering van de medische vervolgopleiding;
- A(n)ios vertegenwoordigen aan diverse cao-tafels en opkomen voor een verdere verbetering van hun beroepsbelangen;
- Een leidende rol op zich nemen in het aanbieden van profielen en cursussen van niet-medische competenties;
- Diverse mogelijkheden bieden voor a(n)ios voor het opdoen van organisatorische, journalistieke en/of bestuurlijke ervaring;
- Goed contact onderhouden met haar partnerorganisaties, zusterverenigingen en andere gremia.
- Verbinding leggen tussen a(n)ios van verschillende medische specialismen en vervolgopleidingen door het organiseren van diverse bijeenkomsten en symposia;

 

Initiatief

Naast een actieve rol in diverse landelijke discussies, wil De Jonge Specialist ook zelf initiatieven ontwikkelen om de opleidingen te verbeteren en de zorg kwalitatief hoogstaand en toegankelijk te houden in Nederland. Voorbeelden van initiatieven waarin wij participeren of het voortouw namen:
- Visiedocument “Coach, Cure & Care 2025”, “Coaching- who cares?” en “Bridge the G@pp";
- Ontwikkeling van een Technologisch Innovatieprofiel
- Platform Medisch Leiderschap;
- Opleidingsprijs beste opleider;
- Talenttraject management;
- Uitwerking van het Opleidingsakkoord met het ministerie van VWS in 2014.