Thema's | Beroepsbelangen
Arbeidsmarkt

​Als je klaar bent met je opleiding tot medisch specialist, wil je ook echt aan de slag als medisch specialist. De Jonge Specialist maakt zich hard voor een goede positie van jonge klaren: startende medisch specialisten in de eerste drie jaar na hun opleiding.

De standpunten die we nastreven: 

  • goede balans tussen in- en uitstroom in de medische vervolgopleidingen;
  • duidelijkheid over financiering van de medisch-specialistische zorg en opleidingen;
  • volwaardige (tijdelijke) functies met uitzicht op vaste aanstellingen.

De afgelopen jaren is er sprake van werkloosheid onder jonge klaren. DJS zoekt actief naar oplossingen voor deze problematiek. Sinds 2013 hebben we al veel bereikt. Zo is dankzij onze Jonge Klaren enquête en de aandacht hiervoor in de media de discussie in het veld op gang gekomen. Bestuurlijk hebben we nu een afvaardiging bij het Capaciteitsorgaan, dat het ministerie van VWS adviseert over de capaciteit van medische vervolgopleidingen.
Inmiddels weten we dat de instroom wordt aangepast en dat vraag en aanbod vaker zullen worden gemonitord, om grote uitschieters in de toekomst te voorkomen. Daarnaast helpt het Zorgakkoord de vrijgevestigde medisch specialist, nu het vrij beroep voorlopig gegarandeerd blijft.

Helaas is er echter nog altijd werkloosheid en hebben veel jonge klaren slechts een tijdelijk contract. Daarom hebben we, in navolging van de enquête in 2014, in 2016 opnieuw een enquête over dit onderwerp onder aios en jonge klaren verspreid.


Jonge klaren enquête 2016

Uit die enquête is gebleken dat er persisterende problemen zijn op de huidige arbeidsmarkt. Alhoewel er sprake is van een afnemende werkloosheid is er sprake van steeds meer tijdelijke contracten. Dat leidt tot onzekerheid voor startende medisch specialisten. 52% van de jonge klaren heeft een tijdelijk contract. Bijna alle jonge medisch specialisten (86%) zouden liever een vast contract hebben en voor langere tijd in hetzelfde ziekenhuis werkzaam zijn. Van de specialisten met een tijdelijk contract heeft 34% uitzicht op een vaste baan binnen de instelling waar ze aan het werk zijn en 66% heeft dit niet. Van die 66% heeft 35% definitief geen uitzicht op een vaste aanstelling en voor de overige 31% is dit nog onbekend.


Tijdelijke contracten

Het lijkt erop dat sommige ziekenhuizen structureel werken met tijdelijke contracten op plekken waar ook ruimte is voor een vast staflid. Deze trend van steeds meer en elkaar opvolgende tijdelijke contracten vindt De Jonge Specialist onwenselijk, omdat de kwaliteit van zorg nadelig beïnvloed kan worden door:

  • vermindering van de kwaliteit van zorg door steeds wisselende dokters;
  • minder tijd voor kwaliteitsbewaking en verbeterprojecten doordat er voor specialisten al veel tijd verloren gaat aan het steeds op een nieuwe plek inwerken van nieuwe collega’s;
  • een verhoogde werkdruk voor de artsen met bijkomende problemen in de thuissituatie met vaak jonge gezinnen en een partner met een eigen carrière.

Als tweede ontwikkeling zien we dat steeds meer jonge klaren aan de slag gaan in het buitenland. Op dit moment werk 7% in het buitenland (in 2014 was dit nog 5%). De Jonge Specialist vindt dit op zich geen slechte ontwikkeling, mits dit een vrije keuze is. Dit lijkt echter vaak niet het geval.


Wat doen wij?

Op 30 november 2016 werd er voor het laatst een invitational georganiseerd met als onderwerp de Jonge klaren problematiek. We proberen samen met andere stakeholders te zoeken naar creatieve oplossingen voor het probleem dat naar verwachting de komende jaren aanwezig zal blijven. Ook hebben we hierover in 2016 een artikel gepubliceerd in Medisch Contact. 


Salaris

Als aios heb je recht op een salaris conform jouw cao. DJS vindt dat al haar leden het salaris moeten krijgen dat in de cao is afgesproken, inclusief de bijhorende onregelmatigheidstoeslagen en vakantie- en eindejaarsuitkeringen. Daarbij hoort dat alle aios betaald krijgen volgens de trede waar zij op basis van hun ervaring in horen. Dit betekent dat ook de relevante ervaring als arts-onderzoeker, of als onderzoeker voor het voor het behalen van je artsenbul, bijvoorbeeld in een MD-PhD traject, meetellen in de bepaling van je trede. Dit laatste geldt nu nog alleen in de Cao UMC, maar het is één van de punten voor de komende onderhandelingen bij de Cao Ziekenhuizen.

Mochten er problemen zijn op het gebied van salariëring, dan kun je dat te allen tijde melden bij het AIOS meldpunt/Kennis- en DienstverleningsCentrum (KDC). Op die manier proberen we eventuele problemen snel te signaleren. Daarnaast kun je als lid jouw arbeidscontract laten controleren door één van onze juristen bij het KDC.

 

Ook de salarissen van jonge klaren hebben onze aandacht. Uit de Jonge Klaren enquête van 2016 bleek namelijk dat 7% van de jonge klaren met een tijdelijk contract niet wordt betaald conform de cao. We vinden onderbetaling onacceptabel, en trekken op dit punt samen op met de LAD om onderbetaling aan te pakken. Ben jij jonge klare en word je onderbetaald? Meld dat dan (evt. anoniem) bij ons via info@dejongespecialist.nl. ​

We adviseren je met klem om nooit een arbeidscontract te tekenen dat afwijkt van de cao.