Thema's | Beroepsbelangen
Arbeidsmarkt

​Als je klaar bent met je opleiding tot medisch specialist, wil je ook echt aan de slag als medisch specialist. De Jonge Specialist maakt zich hard voor een goede positie van jonge klaren: startende medisch specialisten in de eerste drie jaar na hun opleiding.

De standpunten die we nastreven: 

  • goede balans tussen in- en uitstroom in de medische vervolgopleidingen;
  • duidelijkheid over financiering van de medisch-specialistische zorg en opleidingen;
  • volwaardige (tijdelijke) functies met uitzicht op vaste aanstellingen.
  • vergoeding van alle fellowships conform cao

Helaas is er nog steeds sprake van werkloosheid onder jonge klaren, ondanks de actieve inspanningen de afgelopen jaren door DJS. Dankzij onze Jonge Klaren enquête en de aandacht hiervoor in de media is destijds de discussie in het veld op gang gekomen. Dat heeft erin geresulteerd dat DJS bestuurlijk een afvaardiging bij het Capaciteitsorgaan heeft, het orgaan dat het ministerie van VWS adviseert over de capaciteit van medische vervolgopleidingen.
Inmiddels weten we dat de instroom wordt aangepast en dat vraag en aanbod vaker zullen worden gemonitord, om grote uitschieters in de toekomst te voorkomen.​

 

Tijdelijke contracten

Het lijkt erop dat sommige ziekenhuizen structureel werken met tijdelijke contracten op plekken waar ook ruimte is voor een vast staflid. Deze trend van steeds meer en elkaar opvolgende tijdelijke contracten vindt De Jonge Specialist onwenselijk, omdat de kwaliteit van zorg nadelig beïnvloed kan worden door:

  • vermindering van de kwaliteit van zorg door steeds wisselende dokters;
  • minder tijd voor kwaliteitsbewaking en verbeterprojecten doordat er voor specialisten al veel tijd verloren gaat aan het steeds op een nieuwe plek inwerken van nieuwe collega’s;
  • een verhoogde werkdruk voor de artsen met bijkomende problemen in de thuissituatie met vaak jonge gezinnen en een partner met een eigen carrière.

Als tweede ontwikkeling zien we dat steeds meer jonge klaren aan de slag gaan in het buitenland. Op dit moment werk 7% in het buitenland (in 2014 was dit nog 5%). De Jonge Specialist vindt dit op zich geen slechte ontwikkeling, mits dit een vrije keuze is. Dit lijkt echter vaak niet het geval.​

Onderbetaald worden en onbetaalde fellowships

Tot onze grote zorg en verbazing blijken binnen diverse specialismen fellowships aangeboden te worden waar géén salaris tegenover staat of waarvoor de jonge klare onderbetaald wordt. De Jonge Specialist is van mening dat het verrichten van arbeid waar normaal gesproken loon tegenover staat, door artsen in Nederlandse zorginstellingen niet acceptabel is en ook in strijd is met de wet en diverse cao’s. Wij spreken werkgevers aan op hun verantwoordelijkheid om werknemers te betalen volgens de geldende wetten, cao’s en normen. 


Ben jij jonge klare en verricht je on(der)betaald werk of doet dit zich voor binnen jouw vakgebied of heb je problemen op het gebied van salariëring? Meldt dat dan bij ons via infor@dejongespecialist.nl (evt. anoniem). We adviseren je met klem om nooit een arbeidscontract te tekenen dat afwijkt van de cao.​​