Thema's | Opleiding
Individualisering

​Opleidingsakkoord

In oktober 2013 hebben de Federatie Medisch Specialisten (voorheen OMS), NFU, NVZ, STZ, GGZ- Nederland, DJO/LVAG (nu De Jonge Specialist) en het CGS een opleidingsakkoord gesloten met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met dit akkoord werd een alternatief gevonden voor de door VWS voorgestelde bezuinigingen op de medisch specialistische vervolgopleidingen. Een onderdeel van dit akkoord is een geïndividualiseerde versnelling van de opleidingsduur: gemiddeld 4,8 maanden voor alle aios in 2022 of omgerekend gemiddeld zes maanden voor 80% van de aios. Hiermee bezuinigt VWS op termijn 7,7% op de beschikbaarheidsbijdrage voor aios. ​


Versnelling

De versnelling wordt op twee verschillende manieren gerealiseerd: 

1. door het toekennen van vrijstelling op basis van relevante ervaring opgedaan voorafgaand aan de opleiding. Daarbij kan gedacht worden aan een voltooide promotie in een voor de vervolgopleiding relevant vakgebied, het werken als ANIOS in een voor de vervolgopleiding relevant vakgebied en/of een eerder aios-schap. Maar er kan ook vrijstelling verleend worden op basis van ervaring die is opgedaan in een niet als opleidingsinstelling erkende setting;
2. door versnelde competentie verwerving tijdens de opleiding.


Individualisering opleidingsduur

Om deze verkorting in de praktijk te faciliteren, is onder andere het project Individualisering Opleidingsduur (RIO) gestart. Via dit project wordt onderzocht hoe de opleiding tot medisch specialist op individuele basis kan worden versneld. Ook het informeren van de diverse betrokkenen en het ondersteunen van de implementatie in de dagelijkse praktijk behoren tot de doelstellingen van het project. De uitvoering van het project Individualisering Opleidingsduur is inmiddels afgerond en was in handen van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Ten slotte wordt de bezuiniging gerealiseerd door reductie van het aantal opleidingsplaatsen. Vanaf 2015 worden er elk jaar minder opleidingsplaatsen toegewezen. 


Actueel 

Inmiddels krijgt de individualisering van de opleiding vorm en is deze voor aios steeds zichtbaarder op de werkvloer. Ten aanzien van de gemiddelde versnelling ligt men op schema, kijkend naar de laatste uitstroomcijfers van het RGS (nu 2 jaar op rij een gemiddelde verkorting van 2,2 maanden). 


Wat vindt De Jonge Specialist?

Het afstappen van de algemene verkorting zou voor veel aios een wenselijk resultaat zijn. Wel wil De Jonge Specialist vasthouden aan de ingeslagen weg van het geïndividualiseerd, competentiegericht opleiden, maar zonder de veelal verplichte generieke korting. We vinden dan ook dat het voorstel de generieke korting als zodanig te stoppen, moet worden voorgelegd aan de minister van VWS. 

Echter, DJS zet vraagtekens bij het kostprijsmodel. Al in 2012 hebben de toenmalige De Jonge Orde en LVAG hun commentaar gegeven op het rapport Berenschot: er is alleen onderzoek gedaan in STZ-ziekenhuizen en naar ondersteunende disciplines als radiologie is maar beperkt gekeken. Maar bovenal is er geen verschil gemaakt in kosten versus opbrengsten naar opleidingsjaar. Het is denkbaar dat een korting in de eerste twee jaar van een opleiding een ander (waarschijnlijk minder groot) financieel effect heeft dan een korting in het laatste jaar van de opleiding, waarin de aios grotendeels op medisch specialist niveau functioneert. De Jonge Specialist vindt dat dit beter uitgezocht moet worden, om consequenties gebaseerd op mogelijk incomplete gegevens te voorkomen. De Jonge Specialist vindt en zal toezien dat de consequenties van de bedrijfsvoering niet ten koste gaan van de medische specialistische vervolgopleiding en de gelden die hiermee gepaard gaan. Opleiden is een kostbaar goed; het blijft een essentiële investering voor de - kwalitatief hoogstaande - medisch specialistische zorg in de toekomst!​


Het vervolg

Het project RIO is inmiddels afgerond. Op de website www.medischevervolgopleidingen.nl vind je de eindproducten van dit project. Individualisering lijkt echter nog niet voldoende ingeburgerd en de bedrijfsvoering levert geheel nieuwe uitdagingen op. Daarom start De Jonge Specialist met het project ‘opleiden zonder obstakels’. Hierin gaan we op zoek naar de barrières voor geïndividualiseerd opleiden en met name ook naar oplossingen voor dit probleem.