Thema's | Opleiding
Registratie en regelgeving

​CGS en regelgeving
Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen. Het CGS bestaat uit dertien leden, voornamelijk artsen. Zij vertegenwoordigen de wetenschappelijke verenigingen en brancheorganisaties en zijn deskundig op het gebied van de opleiding en de registratie van specialismen en profielen. Huidige onderwerpen van het CGS zijn o.a. erkenningen & toezicht, competentieprofiel, herregistratie van specialisten en profielartsen, individualisering van de opleiding en erkenningen van het vakgebied sportgeneeskunde.

DJS heeft samen met de vertegenwoordigers van de huisartsen in opleiding (LOVAH), specialisten ouderengeneeskunde in opleiding (VASON), sociaal geneeskundigen in opleiding (LOSGIO) en de artsen in opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten (VAAVG) een zetel in het College. Momenteel is Nadine van Veenendaal lid namens de aios.

Inschrijven in het register
Om als specialist werkzaam te mogen zijn en overeenkomsten te kunnen sluiten met zorgverzekeraars of zorginstellingen, moet je je inschrijven in het register van geneeskundig specialisten. Deze inschrijving geeft je het recht om de wettelijke erkende en beschermde specialistentitel te voeren.

Daarnaast geldt dat als je als aios start met de opleiding tot medisch specialist, je ook verplicht bent je te laten registreren bij de RGS. Ook moeten wijzigingen gedurende de opleiding doorgegeven worden aan de RGS.

Wanneer je als aios met goed gevolg in Nederland de opleiding hebt voltooid, kun je door middel van het C-formulier (eindverklaring) een verzoek indienen bij het CGS om geregistreerd te worden. Daarvoor laat je het originele C-formulier invullen door de (perifere) opleider. Dat is de opleider die verantwoordelijk is voor het langste gedeelte van de opleiding. Het registratieverzoek kun je drie maanden voor het einde van de opleiding en uiterlijk drie maanden na het einde van de opleiding indienen. Je kunt je niet met terugwerkende kracht laten registreren.

RGS en registratie
De Registratiecommissie Geneeskundige Specialismen (RGS) voert regels uit van het CGS rond (her)registratie van geneeskundig specialisten en profielartsen, de registratie bij opleiding tot geneeskundig specialist en profielarts en de erkenning van opleiders en opleidingen.

Per 1 januari 2013 zijn de drie registratiecommissies de Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie (HVRC), Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) en Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC), samengevoegd tot één commissie; de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Vanuit De Jonge Specialist zijn wij adviserend lid van de RGS en denken wij actief mee over visitatierapporten en (her)registraties van opleidingen waarbij we het belang van de aios voorop stellen. Ook nemen wij deel in de gebruikersgroep van mijnRGS.