Thema's | Opleiding
Verdeling opleidingsplaatsen

​De Jonge Specialist vindt het essentieel dat de belangen van aios vertegenwoordigd worden bij de verdeling van de opleidingsplaatsen. Dit wordt uiteraard gedaan door frequente enquêtering en gesprekken met de betrokken stakeholders. Verder worden de belangen van de aios direct vertegenwoordigd doordat DJS zitting neemt in het Capaciteitsorgaan.

Raming aantal aios per specialisme
De raming van het aantal aios per specialisme wordt gedaan door het Capaciteitsorgaan, dat het ministerie van VWS hierin adviseert. De opleidingsplaatsen (‘instroomplaatsen’) worden verdeeld over de opleidingsklinieken in het toewijzingsproces.

Toewijzingsproces
Het toewijzingsproces wordt gecoördineerd door het BOLS (www.stichtingbols.nl), een samenwerkingsverband opgericht door de Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). In 2012 is de toewijzingsprocedure aanzienlijk veranderd. De intermediaire rol die het CBOG vervulde, is geheel komen te vervallen. Dit heeft tot gevolg dat de veldpartijen het toewijzingsvoorstel nu rechtstreeks aan VWS aanbieden en daarmee meer verantwoordelijkheid hebben gekregen.

Hoofdlijnen verdeel- en toewijzingsproces
In hoofdlijnen ziet het verdeel- en toewijzingsproces er als volgt uit:
1. Elk jaar stelt BOLS aan de hand van de spelregels van VWS een toewijzingsprotocol op. Hierin staan onder andere de procedures en de criteria voor de verdeling over en binnen de Onderwijs en Opleidings Regio’s (OOR’s). In iedere OOR werkt één umc samen met een aantal niet-academische opleidingsziekenhuizen.
2. BOLS maakt per opleiding een voorstel voor de verdeling van het totaal aantal opleidingsplaatsen dat landelijk beschikbaar is gesteld door VWS. Hierbij wint BOLS advies in bij de OOR’s en bij de wetenschappelijke verenigingen.
3. Op basis van het toewijzingsvoorstel stelt de minister van VWS het verdeelplan vast. In het verdeelplan staat per specialisme welke opleidingsklinieken het komende jaar in aanmerking komen voor instroom van nieuwe aios en daarmee financiering van de instroomplaatsen.